Historien om Hesteskoen

Skoen til hesten har hatt en langsom, men en stor betydning innen hestesporten. Skoen har en stor betydning, det største oppgave fra starten var å beskytte hoven for slitasje under arbeid. Skoen er i dag blitt et stort hjelpemiddel eks: balanse og avbelaste skader.

Det tyder på at mennesker allerede i Kina på 1100-tallet f.k brukte sandaler som var laget av lær. Men det var ikke før i romertidene vi har funnet bevis på at hestene ble skod med lær. Sandaler eller vekstmaterialer.  Det eldste bilde vi har i dag på skoing av hest er fra en Italiensk mynt fra 300 tallet f.k. ,

Hippo-sandalen er den første skoen vi mennesker har laget. De ble snørt fast med snor eller lær biter. Disse skoene har blitt funnet overalt der romere hadde slått seg ned.Hippo-sandalene var klumpete og tunge, men var laget av det beste jernet på denne tiden.

I Norden ble det brukt tå brodder som ble spikret på plass i tåen. Slik at de ikke skulle skli på isen. De første skoene som ble funnet, som hadde sømmer,ble funnet i keltiske graver (fra 886-911).  Skoene hadde en anelse av tåkappe, men det var ikke vanlig å finne på disse skoene.  Tå kappe, ble ikke brukt regelmessig før på 1800 tallet. Da det ble brukt på tunge Arbeidshester.  “kelter skoen” Ble brukt av vikinger helt frem til år 1000 e.k.   Skoens kjennetegn er : 4 søm hull (runde), og skråe ytterkanter.

Allerede på 1200 tallet fikk sømmene et spesielt hode som ble brukt på vinteren for at hesten ikke skulle gli.

nspankse hesteskoærmere 1300 tallet hadde sømmen utviklet seg til å bli mere firkantet, det var 6 til 8 søm hull, skoen ble lengre enn bredden. Tå delen ble bredere Smalere trakter. Denne skoen er blitt kjent som den “Spanske skoen”.

Veterinærer påvirket skoens utvikling.

Fra 800 tallet var det smeder som tok av seg arbeide for å sko hesten. Uten noen kunnskaper om hovnes atonomi, slik vi vet om i dag. Stort sett ble hoven verket for å passe skoen, ikke omvendt.

I 1700 tallet åpnet en av de første veterinærskolene i Europa.  Da hadde forståelsen om hesten atonomi og rørelse blitt kjent, krevde veterinærene at hestene skulle ha på seg sko som ikke skulle ødelegge hesten bevegelser. Så fra å verke hoven etter skoen, ble skoen tilpaset  hoven.

Det var ikke bare veterinærene som var med å utvikle selve skoen. På denne tiden ble veier hardere og hardere, dermed slet det mere på skoene og høvene til hestene. Dette satt igang en ut prøvelse av forskjellige materialer.

Flere skader kom også med tyngre arbeid og hardere underlag. Dette startet en reise for utviklingen av skoen fra 1700 tallet til dags dato.  Skoene ble tynnere og sterkere, man begynne å se på hestens bevegelse og beinstillinger. Dette har ført til at flere typer sko har sett dagens lys.Flere materialer som plast, aluminium, silikon og jern, kommer inn i bilde.

De siste 100 årene har skoen prosess handlet om å gjøre den bedre, men nye sko dukker opp. Gamle sko blir utviklet. For det å finne en  sko som passer til hovene uten å forhindre hestens bevegelse, er vanskelig siden hoven er så elastisk.

Neste del …..

The  horse shoe  have had a slow but one of great importance in equestrian sport. The shoe has a great importance, the biggest problem from the start was to protect swollen to wear during work. The shoe has today become a major aid eg balance and avbelaste injuries.

It suggests that people already in China in the 1100s fk used sandals that were made of leather. But it was not until Roman times we have found evidence that horses were Skoda with leather. Sandals or growth materials. The oldest picture we have today at shoeing horses is from an Italian coin from 300’s fk ,

Hippo-sandal is the first shoe we humans have created. They were laced firmly with string or leather pieces. These shoes have been found everywhere where the Romans had settled ned.Hippo-sandals were bulky and heavy, but was made of the best iron at this time.

In Scandinavia it was used toe crampons that were nailed in place in the toe. So they would not slip on the ice. The first shoes that were found, which had stitched, were found in Celtic graves (from 886 to 911). The shoes had a clue of toe cap, but it was not common to find on these shoes. Toe robe, was not used regularly until the 1800s. When it was used on heavy Workhorses. “Celt shoe” Was used by the Vikings until 1000 ek Shoe features are: 4 seam holes (round), and inclined edges.

Already in the 1200s got the seams a special head that was used in the winter for your horse should not slip.

The Spanish horse shoe just close to the  1300s had seam evolved to become more square, it was 6 to 8 seam holes, shoe were longer than the width. Toe part was wider Narrower maker. This shoe has become known as the “Spanish shoe”.

Veterinarians influenced shoe development.

From 800’s there were blacksmiths who took his work to shoe the horse. Without any knowledge of swollen atonomi, so we know about today. Mostly became swollen work to fit the shoe, not the reverse.

In 1700 opened one of the first veterinary schools in Europe. Then we had apprehensions about horse atonomi and emotion become known, demanded that the horses veterinarians should wear shoes that should destroy the horse’s movements. So from aching swollen by the shoe, the shoe was tilpaset swollen.

It was not just the veterinary who helped develop the shoe. At this time the roads harder and harder, thus it struggled more on the shoes and hooves of horses. This started an out ordeal of different materials betweens blacksmiths..

Multiple injuries also came with heavier work and harder surfaces. This started a journey for the development of the shoe from the 1700s to date. The shoes were thinner and stronger, you start looking at the horse’s movement and leg positions. This has resulted in several types of shoes have seen todays light. More  materials such as plastic, aluminum, silicon and iron, comes into the picture.

The last 100 years have shoe process was about to make it better, but new shoes appear. Old shoes are being developed. For it to find a shoe that fits the hooves without preventing the horse’s movement, is difficult since the hoof is so elastic.

Next part …..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s